Algemene voorwaarden

1 Definities

Robin Gianna: Robin Gianna, gevestigd te Zandvoort onder KvK nr.91036496

.
Klant: degene met wie Robin Gianna een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: Robin Gianna en klant samen.
Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Robin Gianna. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

3 Aanbiedingen en offertes
Aanbiedingen en offertes van Robin Gianna zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.  Een aanbod of offerte is maximaal 2 maanden geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

4 Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Robin Gianna zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

 1. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Robin Gianna slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

5 Prijzen
1. Alle prijzen die Robin Gianna hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 1. Alle prijzen die Robin Gianna hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Robin Gianna te allen tijde wijzigen.
 2. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Robin Gianna vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 3. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Robin Gianna, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Indien partijen voor een dienstverlening door Robin Gianna een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 5. Robin Gianna heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

  7.Voorafgaand aan de ingang ervan zal Robin Gianna prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

 6. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Robin Gianna op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

6 Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Robin Gianna gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 1. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Robin Gianna.
 2. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Robin Gianna zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Robin Gianna op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Robin Gianna, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Robin Gianna te betalen.

7 Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

8 Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Robin Gianna te verrekenen met een vordering op Robin Gianna.

9 Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

 1. Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
 2. Zaken van Robin Gianna die bij de klant aanwezig zijn
 3. Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

  2. De klant geeft op eerste verzoek van Robin Gianna de polis van deze verzekeringen ter inzage.

10 Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Robin Gianna enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

11 Uitvoering van de overeenkomst
1. Robin Gianna voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 1. Robin Gianna heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Robin Gianna tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Robin Gianna tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

12 Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Robin Gianna.

 1. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 2. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Robin Gianna de betreffende bescheiden.
 3. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Robin Gianna redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

13 Duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Robin Gianna en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 1. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 22 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over- schrijding van deze termijn moet de klant Robin Gianna  schriftelijk in gebreke stellen.

13 Duur van de overeenkomst
1.De overeenkomst tussen Robin Gianna en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 1. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 22 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn.
  Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Robin Gianna schriftelijk in gebreke stellen.

14 Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd
1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

 1. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

15 Intellectueel eigendom
1. Robin Gianna behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 1. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Robin Gianna (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

16 Geheimhouding
1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Robin Gianna ontvangt geheim.

 1. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Robin Gianna waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Robin Gianna schade kan berokkenen.
 2. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  a. Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

  b. Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

17 Boetebeding
1.Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

 1. Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
 2. Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 3. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag van 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 4. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 5. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Robin Gianna waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

18 Vrijwaring
De klant vrijwaart Robin Gianna tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Robin Gianna geleverde producten en/of diensten.

19 Klachten
1. De klant dient een door Robin Gianna geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 1. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Robin Gianna daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 2. Consumenten dienen Robin Gianna uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

  4.De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Robin Gianna in staat is hierop adequaat te reageren.

 3. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

  6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Robin Gianna gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

20 Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Robin Gianna.

 1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Robin Gianna ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

21 Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Robin Gianna een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Robin Gianna verschuldigd zijn.

22 Aansprakelijkheid Robin Gianna
1. Robin Gianna is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 1. Indien Robin Gianna aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 2. Robin Gianna is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 3. Robin Gianna is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door Robin Gianna ingeschakelde derden.

5.Indien Robin Gianna aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 1. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

23 Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Robin Gianna vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

24 Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Robin Gianna toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 1. Is de nakoming van de verplichtingen door Robin Gianna niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Robin Gianna in verzuim is.
 2. Robin Gianna heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Robin Gianna kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

25 Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Robin Gianna in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Robin Gianna kan worden toegerekend in een van de wil van Robin Gianna onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Robin Gianna kan worden verlangd.

 1. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Robin Gianna 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Robin Gianna er weer aan kan voldoen.

4.Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. Robin Gianna is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

26 Wijziging algemene voorwaarden
1. Robin Gianna is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 1. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 2. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Robin Gianna zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 3. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

27 Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Robin Gianna

 1. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

28 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 1. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Robin Gianna bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

29 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 1. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Robin Gianna is gevestigd/ praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01-08-2023